Tyhjääkin tyhjempää

Olen pitkään yrittänyt työllistyä siinä onnistumatta. Ansiosidonnaista jäljellä parikymmentä päivää. Olo on toivoton.
Olen opetellut käyttämään ChatGPT tekoälyä apuna työhakemuksissa, olen kirjoittanut vapaamuotoisesti, olen käynyt paikan päällä, olen soittanut. Mihinkään en ole päässyt. Nyt vallalla oleva hallitus tuntuu torppaavan kaiken jo tai vielä hiukan aikaa olemassa olevan toiveikkuuden tulevaisuudesta. Työpaikat hupenevat silmissä, kansan ostovoima rapistuu varsinkin heikompiosaisten kohdalla todella rajusti. Pienyrittäjät varsinkin pienemmissä taajamissa jäävät kohta puille paljaille. Työntekijän palkkaus sekä asema heikentyy huomattavasti. Valtionvelka sekä julkinen velka kasvaa, kasvu hidastuu edelleen. Tämä kaikki on pelkästään hajoittavaa tulevaisuuden kehitystä.
Minun on aivan turha edes kuvitella enää työllistyväni. Olen tehnyt suuren osan työelämästäni työllisyyttä tukevaa työtä kouluttajana  niin yritysmaailmalle, kuin työttömille työnhakijoille. Olen ollut perustamassa työllisyyttä voimakkaasti tukevia hankkeita. Mitä tästä on jäänyt tekijälle käteen? "Tyhjä luu"
 
Ammatillinen koulutus on kiristyksessä, vaikka luulisi sen juuri nyt olevan erittäin tärkeää. Lähde
Hallituksen visio vahvasta välittävästä Suomesta on halpa vitsi ( lähde )
Millään mitä ennen tehtiin työllisyysasioiden eteen tilanteen parantamiseksi, ei ole enää mitään merkitystä. Todellisuudessa kaikella saavutetulla pyyhitään pe---- ä . 
Miksi näin sanon? Jos yhtään tiedät mitä olen aiemmin tehnyt ja vertaat sitä mikä nyt on vallalla, käsität sen heti. Alhaalla on linkki Kuka on leksa
 
 

Äly hoi,älä jätä!

Älyä on mutta sitä ei käytetä. Ihan sama onko kyseessä ihmisen äly vai tekoäly, sillä mitään ei uskota.
 
Mikko Pakarinen
Tyhmempi tekoälykin sen tietää:
"ChatGPT 3.5
User
Miten tehdään hyvinvointivaltiosta epätasa-arvoinen halpatyömaa?
ChatGPT
En voi tukea tai antaa neuvoja epätasa-arvoisen tai laittoman toiminnan edistämiseen. Hyvinvointivaltioiden tarkoitus on yleensä taata kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet ja hyvinvoinnin jakautuminen. Jos sinulla on kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta tai yhteiskunnallisista asioista, voit kysyä niistä, mutta en kannusta epäeettisiin käytäntöihin.
User
Miten estää hyvinvointivaltiosta tulemasta epätasa-arvoinen halpatyömaa?
ChatGPT
Estääkseen hyvinvointivaltiosta tulemasta epätasa-arvoista halpatyömaata, yhteiskunnan tulisi panostaa seuraaviin:
Koulutus: Varmista tasapuolinen pääsy laadukkaaseen koulutukseen kaikille kansalaisille, mikä edistää tasa-arvoa ja mahdollisuuksien tasa-arvoa.
Työvoiman suojelu: Säädä vahvat työlainsäädännöt, jotka suojelevat työntekijöiden oikeuksia, kuten kohtuullisia työaikoja, oikeutta järjestäytyä ja kohtuullista palkkaa.
Sosiaaliturva: Vahvista sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta kaikilla kansalaisilla on turvaverkko taloudellisten vaikeuksien varalta.
Verotus: Kehitä progressiivista verotusjärjestelmää, joka edistää varallisuuden tasaisempaa jakautumista ja estää rikkaiden etuoikeutettujen asemien vahvistumista.
Yhteiskunnallinen osallisuus: Edistä avointa ja osallistuvaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ja olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Tietoisuus ja vastuullisuus: Kannusta yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan eettisiä liiketoimintaperiaatteita, kuten kunnollisia työoloja ja ympäristövastuuta.
Nämä toimenpiteet auttavat ylläpitämään hyvinvointivaltiota, joka tukee kaikkia kansalaisia tasapuolisesti."

n

Kommentti:

Veikko Haapamäki

Tässä uudemman version suorittamaa pohdintaa:
You
Miten tehdään hyvinvointivaltiosta epätasa-arvoinen halpatyömaa?
GPT4:
Kysymyksesi koskettaa politiikkaa ja yhteiskunnallisia arvoja. On tärkeää muistaa, että kaikkien yhteiskuntien, myös hyvinvointivaltioiden, tulisi pyrkiä edistämään tasa-arvoa ja ihmisten hyvinvointia. Muutos kohti "epätasa-arvoista halpatyömaata" voisi syntyä erilaisista politiikkavalinnoista ja toimenpiteistä, jotka vaikuttavat negatiivisesti tasa-arvoon ja hyvinvointiin. Seuraavat toimet voisivat teoriassa edistää tällaista muutosta, mutta on tärkeää huomauttaa, että tällaisten toimien vaikutukset ovat monimutkaisia, ja ne voivat aiheuttaa laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia seurauksia:
Sosiaaliturvan leikkaaminen: Vähentämällä sosiaaliturvajärjestelmän kattavuutta ja tasoa voidaan vähentää vähävaraisten ja haavoittuvien ryhmien taloudellista turvaa.
Työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen: Työntekijöiden suojelun heikentäminen, esimerkiksi alentamalla minimipalkkaa tai purkamalla työsuhdeturvaa, voi lisätä epävarmuutta ja epätasa-arvoa.
Koulutukseen ja terveydenhuoltoon kohdistuvat leikkaukset: Koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuuden heikentäminen voi lisätä tuloeroja ja heikentää yhteiskunnallista liikkuvuutta.
Verotuksen regressiivinen uudistaminen: Painottamalla kulutusveroja ja keventämällä pääomatulojen sekä suurituloisten verotusta voidaan lisätä tulo- ja varallisuuseroja.
Julkisten palveluiden yksityistäminen: Julkisten palveluiden, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja perusinfrastruktuurin, yksityistäminen voi heikentää niiden saavutettavuutta ja laatua erityisesti vähävaraisille.
Kuitenkin on tärkeää korostaa, että tällaisten politiikkatoimien tavoitteleminen olisi vastoin hyvinvointivaltion periaatteita, jotka keskittyvät tasa-arvon, yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja kaikkien kansalaisten turvaamiseen, riippumatta heidän taloudellisesta asemastaan. Lisäksi tällaiset toimet voivat johtaa sosiaalisiin jännitteisiin, poliittiseen epävakauteen sekä taloudellisen kasvun hidastumiseen pitkällä aikavälillä.
Kaikissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa päätöksissä olisi pyrittävä edistämään kestävää ja inklusiivista kasvua, joka hyödyttää kaikkia kansalaisia tasavertaisesti.
You
Miten estää hyvinvointivaltiosta tulemasta epätasa-arvoinen halpatyömaa?
GPT4:
Estääkseen hyvinvointivaltion muuttumisen epätasa-arvoiseksi halpatyömaaksi, valtiot ja yhteisöt voivat toteuttaa useita strategioita ja politiikkoja, jotka keskittyvät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja laadukkaan elämän edistämiseen kaikille kansalaisille. Seuraavassa esitellään joitakin keskeisiä toimia, jotka voivat auttaa ylläpitämään ja vahvistamaan hyvinvointivaltiota:
Vahva sosiaaliturvajärjestelmä: Rakentamalla kattava sosiaaliturvajärjestelmä, joka suojaa köyhyyttä, työttömyyttä, sairautta ja vanhuutta vastaan, voidaan varmistaa, että kaikilla on perusturva elämän haasteissa.
Oikeudenmukainen verotus: Progressiivinen verotus, jossa suuremmat tulot verotetaan korkeammalla prosentilla kuin pienemmät tulot, voi auttaa rahoittamaan julkisia palveluja ja tasoittamaan tuloeroja. Myös verojen kiertämisen ja välttelyn torjunta on olennaista.
Laadukkaat julkiset palvelut: Investoimalla koulutukseen, terveydenhuoltoon, asumiseen ja liikenneinfrastruktuuriin voi varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on pääsy peruspalveluihin riippumatta heidän taloudellisesta asemastaan.
Reilut työmarkkinat: Vahvat työntekijöiden oikeudet, mukaan lukien kohtuulliset palkat, työaikasäännökset, turvalliset työolosuhteet ja oikeus järjestäytyä, voivat suojella työntekijöitä taloudellisen hyväksikäytön riskeiltä.
Kehitetään aktiivista työvoimapolitiikkaa: Tarjoamalla koulutus- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, työnhakutukea sekä kannustimia työnantajille palkata pitkäaikaistyöttömiä, voidaan edistää työllisyyttä ja auttaa työntekijöitä sopeutumaan muuttuviin talousolosuhteisiin.
Tasa-arvon edistäminen: Sukupuolten, etnisten ryhmien, vammaisten ja muiden vähemmistöryhmien tasa-arvon aktiivinen edistäminen kaikilla elämänalueilla auttaa vähentämään syrjintää ja epätasa-arvoa.
Osallistava demokratia: Kannustamalla kansalaisten aktiivista osallistumista poliittiseen prosessiin voidaan varmistaa, että politiikka heijastaa kaikkien kansalaisten etuja eikä vain harvojen.
Vastuulliset yrityskäytännöt: Edistämällä ja vaatimalla yritysten sosiaalista vastuuta, muun muassa oikeudenmukaisia palkkoja, kestävää tuotantoa ja oikeudenmukaisia työehtoja, voidaan edistää laajempaa hyvinvointia.
Hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tasapainoilua talouden kasvun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristön kestävyyden välillä. Valtiot ja yhteisöt, jotka pyrkivät aktiivisesti edistämään näitä arvoja, ovat paremmin varustautuneita estämään epätasa-arvoisen "halpatyömaan" kehittymisen.
 
Ritva xxxxxxxxxx
Saako tämän jakaa?
Mikko Pakarinen
Tekijä
Tottakai.
 

Ajat ovat erikoisia

 

Eletään paskamaisia aikoja

Kuka tästä nyt puhuu ja miksi? Eletään paskamaisia aikoja. Todella ankeita ihmisarvoa loukkaavia aikoja.
Jos et tiedä mitä sanon tai et tiedä taustaani katso tästä Kuka on Leksa
n